موسسه آموزش عالی کار رشته حسابداری
ارسال کتاب به دوستان
آخرین اخبار
صفحه 1
امتحان عملی درس طراحی به کمک کامپیوتر 2 چهارشنبه 94/3/6 ساعت 8:30 برگزار می گردد .
امتحان عملی درس کاربرد کامپیوتر در ایمنی صنعتی چهارشنبه 94/3/6 ساعت 12:00 برگزار می گردد .
امتحان عملی درس مبانی کامپیوتر (مکانیک خودرو) چهارشنبه 94/3/6 ساعت 15:00 برگزار می گردد .
اخبار مالی
صفحه 4
دانشجویان گرامی جهت مشاهده مبلغ شهریه هر درس ومبلغ شهریه ثابت وهمچنین کل واریزی می توانند به منوی کاربر-گزارشهای آموزش-کارنامه مالی  ویا گزارش شماره81 مراجعه واز میزان شهریه ترم ، بدهی ویا طلب خود مطلع گردند.
نکته:به اطلاع کلیه دانشجویانی که درخواست مهلت جهت  واریز شهریه داده اند میرساند که مبلغ فوق در قسمت تخفیفات منظور شده که پس از اتمام مهلت ،اعتبار حذف  ومبلغ بدهی شهریه مشخص می گردد.
برنامه حضور اساتید در ایام هفته
صفحه 5
کلاسهای استاد عسگرزاده پنج شنبه 94/02/31  برگزار نخواهد گردید .


Kar Higher Education Institute
Qazvin